Belangrijk voor ontwikkelaars!

Ook belanghebbende die geen zienswijze heeft ingediend, kan een beroepschrift tegen een vergunning indienen!

Tot 15 april 2021 werd aangenomen dat alleen een belanghebbende die tijdig een zienswijze had ingediend tegen een eerder ontwerp, belanghebbende zou zijn bij een beroep.

Had de belanghebbende geen zienswijze ingediend, werd hij niet-ontvankelijk verklaard in zijn beroepschrift. Die voorwaarde is vervallen in de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 14 april 2021 op grond van het  ‘Varkens in Nood’-arrest.

Hieruit volgt:
1. Een belanghebbende die beroep instelt tegen een milieu- of ruimtelijke ordeningsbesluit mag niet langer niet-ontvankelijk worden verklaard omdat hij geen zienswijze heeft ingediend tegen een eerder ontwerp. 
2. Dat betekent dat de bestuursrechter in die gevallen alsnog zijn beroep in behandeling moet nemen. 
3. Een ingediende zienswijze die zich beperkt tot bepaalde onderdelen van een ontwerpbesluit staat ook niet langer in de weg aan een beroep tegen het gehele besluit.

Deze lijn beslaat de gehele linie van het omgevingsrecht: van een besluit over de bouw van een kernreactor tot de bouw van een woning in strijd met het bestemmingsplan.
Alle belanghebbenden bij milieu- en ruimtelijke ordeningsbesluiten mogen dus beroep instellen bij de rechter, ook als zij geen zienswijze hebben ingediend tegen een ontwerp. 
Deze uitspraak maakt het verloop van de ontwikkeling van meer projecten minder voorspelbaar.
Pas als de beroepstermijn tegen een besluit verstreken is, weten initiatiefnemers en bestuursorganen nu zeker dat een procedure uitblijft.
Hiermee zult in in uw ontwikkelpraktijk rekening willen houden.

 Belangrijk voor ontwikkelaars!