Belangrijk voor ontwikkelaars! II

Ook een niet – belanghebbende, kan een beroepschrift tegen een vergunning indienen, als deze tijdig wel een zienswijze heeft ingediend! Ook niet-belanghebbenden bij een bestemmingsplan, omgevingsvergunning en – soms ook – een natuurvergunning krijgen toe­gang tot de bestuursrechter, als zij een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend. 
Nu kan er nu ook door niet-belanghebbenden beroep worden ingediend tegen omgevingsrechtelijke besluiten. 

Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 4 mei 2021 (zaaknummer ECLI:NL:RVS:2021:953). 
Indien de niet-belanghebbende een zienswijze indient in een uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure, dan kan deze bij de bestuursrechter tegen het besluit procederen, zowel tegen de procedure als tegen de inhoud van het besluit.

In verband met het Aarhus-verdragheeft de Afdeling bestuursrechtspraak op 4 mei 2021 geduid dat in alle gevallen waarin in omgevingsrechtelijke zaken een uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure (zienswijzeprocedure) is toegepast, die voor iedereen open stond, ook niet-belanghebbenden voortaan beroep kunnen indienen bij de bestuursrechter als zij een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit.
Ook de niet-belanghebbende die verschoonbaar geen of te laat een zienswijze heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit zal niet worden tegengeworpen dat hij geen belanghebbende is en kan dus beroep indienen bij de bestuursrechter.
Dit geldt dus naast de verruiming dat een belanghebbende die géén zienswijze heeft ingediend, toch een beroep tegen de vergunning kan instellen.

Hiermee zult in in uw ontwikkelpraktijk ook rekening willen houden.

 Belangrijk voor ontwikkelaars! II